Sp tiêu biểu: Khung TranhSp tiêu biểu: Khung Tranh